baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner
baner

ПРАВО НА ІНФОРМАЦІЮ.

Пакет роз’яснень в умовах воєнного стану.

1. Які обмеження в реалізації права на свободу вираження поглядів та переконань можуть впроваджуватись в умовах воєнного стану?

2Чи підлягає обмеженню право на доступ до інформації про стан довкілля, якість харчових продуктів та предметів побуту в умовах воєнного стану?

3. Як особа може реалізувати своє право на доступ до публічної інформаціЇ в умовах воєнного стану?

4. Чи потрібно оприлюднювати публічну інформацію на офіційних вебсайтах під час дії обмежень у зв’язку з впровадженням воєнного стану?

5. Особливості розгляду запитів на інформацію та відстрочки в їх задоволенні в умовах воєнного стану.

6. Яким чином може бути обмежено право на доступ до публічної інформації в умовах воєнного стану?

7. Які особливості відмови в задоволенні запитів у зв’язку з обмеженням доступу до інформації в умовах воєнного стану?

8. Чи можна обмежити право адвоката на доступ до інформації в умовах воєнного стану?

9. Чи є законною  вимога відшкодування фактичних витрат за надання інформації в умовах воєнного стану?

10. Як отримати доступ до інформації про судові провадження в умовах воєнного стану?

11. Чи потрібно оприлюднювати інформацію про використання публічних коштів на Єдиному вебпорталі використання публічних коштів (https://spending.gov.ua/) в умовах воєнного стану?

 

Президент України впроваджує європейські стандарти відкритості і прозорості в роботі органів державної влади. Важливим кроком на цьому шляху стало підписання Главою держави Закону України „Про доступ до публічної інформації”. На виконання цього закону Президент України підписав Укази „Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації” та „Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України”. Ці Укази покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:
1) ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)
3) підпис і дату.

Р-54-0-335-22 в_д 11.02.2022  

Додаток до Р-54-0-335-22 в_д 11.02.2022

 

Р-171-0-335-17 в_д 03.04.2017 з дод. затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію

 

Р-255-0-335-14 в_д 01.07.2014 внесення змін до розпорядження 314

Р-254-0-335-14 в_д 01.07.2014 внесення змін до розпорядження 313

 

 

314-р-12 в_д 04.07.2012 затвердження Порядку складання та подання запитів

дод. 2 до 314-р-12 в_д 04.07.2012

дод. до 314-р-12 в_д 04.07.2012

 

313-р-12 в_д 04.07.2012 затвердження розміру фактичних витрат на копіювання

дод 3. до 313-р-12 в_д 04.07.2012

дод. 2 до 313-р-12 в_д 04.07.2012

дод. до 313-р-12 в_д 04.07.2012

 

Закон України від 13.01.2011 № 2939-VI “Про доступ до публічної інформації”

Закон України від 13.01.2011 № 2938-VI “Про внесення змін до Закону України “Про інформацію”

Указ Президента України від 05.05.2011 № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»

 

Інформація про механізми та процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень

Павлоградська районна державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади і входить до системи органів виконавчої влади.

Відповідно до повноважень і функцій, визначених статтею 119 Конституції України, статтею 2 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” (далі – Закон) до основних завдань місцевих державних адміністрацій входить, зокрема, законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян.

Відносини місцевих державних адміністрацій із об’єднаннями громадян регулюються статтею 37 Закону, а саме, місцеві державні адміністрації взаємодіють з політичними партіями, громадськими, релігійними організаціями, професійними спілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями для забезпечення прав і свобод громадян, задоволення їх політичних, екологічних, соціальних, економічних, культурних та інших інтересів з урахуванням загальнодержавних і місцевих інтересів, сприяють виконанню статутних завдань та забезпечують додержання законних прав таких об’єднань громадян.

Політичні партії, громадські, релігійні організації, професійні спілки та їх об’єднання, організації роботодавців та їх об’єднання можуть вносити пропозиції з питань їх діяльності на розгляд місцевих державних адміністрацій, мають право брати участь у розгляді внесених ними пропозицій шляхом надання необхідних пояснень та обґрунтувань.

Місцеві державні адміністрації є стороною соціального діалогу на територіальному рівні, сприяють розвитку соціального діалогу, відповідно до закону проводять консультації з іншими сторонами соціального діалогу.

Згідно зі статтею 38 Закону місцеві державні адміністрації забезпечують додержання прав і свобод громадян. Громадяни звертаються до місцевих державних адміністрацій у вирішенні питань, що належать до сфери повноважень місцевих державних адміністрацій.

Посадові особи місцевих державних адміністрацій зобов’язані розглянути звернення громадян і не пізніше ніж у визначений законом термін прийняти рішення або дати обґрунтовану відповідь. Посадові особи проводять особистий прийом громадян у порядку, визначеному законом.

Рішення посадових осіб місцевих державних адміністрацій можуть бути оскаржені Президенту України, органу виконавчої влади вищого рівня, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини або до суду.

Право громадськості на отримання повної, достовірної інформації з усіх галузей життя суспільства гарантоване Конституцією України. Зокрема, статтею 40 передбачено, що усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових осіб і службових осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

З метою створення правового поля, яке б відповідало зазначеним вимогам Конституції України, діють Закони України “Про громадські об’єднання»“Про звернення громадян””Про інформацію”“Про доступ до публічної інформації”.

Також, з метою сприяння реалізації громадянами та їх об’єднаннями конституційного права на участь в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органу, сприяння врахуванню органом громадської думки під час формування та реалізації державної політики при Павлоградській районній державній адміністрації діє Громадська рада, утворена відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”.

В обов’язковому порядку проводяться відкриті обговорення за участю представників громадськості питань, пов’язаних з регуляторною діяльністю.

Стаття 6 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” визначає права громадян, суб’єктів господарювання, їх об’єднань, наукових установ та консультативно-дорадчих органів у здійсненні державної регуляторної політики.

Так, громадяни, суб’єкти господарювання, їх об’єднання та наукові установи, а також консультативно-дорадчі органи, що створені при органах державної влади та органах місцевого самоврядування і представляють інтереси громадян та суб’єктів господарювання, мають право:

  • подавати до регуляторних органів пропозиції про необхідність підготовки проєктів регуляторних актів, а також про необхідність їх перегляду;
  • у випадках, передбачених законодавством, брати участь у розробці проєктів регуляторних актів;
  • подавати зауваження та пропозиції щодо оприлюднених проєктів регуляторних актів, брати участь у відкритих обговореннях питань, пов’язаних з регуляторною діяльністю;
  • бути залученими регуляторними органами до підготовки аналізів регуляторного впливу, експертних висновків щодо регуляторного впливу та виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів;
  • самостійно готувати аналіз регуляторного впливу проєктів регуляторних актів, розроблених регуляторними органами, відстежувати результативність регуляторних актів, подавати за наслідками цієї діяльності зауваження та пропозиції регуляторним органам або органам, які відповідно до цього Закону на підставі аналізу звітів про відстеження результативності регуляторних актів приймають рішення про необхідність їх перегляду;
  • одержувати від регуляторних органів у відповідь на звернення, подані у встановленому законом порядку, інформацію щодо їх регуляторної діяльності.

Ознайомитися з проєктами регуляторних актів райдержадміністрації, розпорядчих документів, розроблених структурними підрозділами райдержадміністрації, а також висловити свої пропозиції та зауваження, можна за посиланням.

Постанова Кабінету Міністрів України № 996 від 03.11.2010 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики

Постанова Кабінету Міністрів України № 976 від 05.11.2008 “Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади

baner
baner
baner
baner
baner
baner